Para coñecer mais sobre a sustentabilidade, abrir:
Medioambiente.xunta.es/desenvol_xeral.jsp

Para coñecer máis polo miúdo o proxecto de
Núcleos de Sustentabilidade integrada:
Documento PDF (Xunta de Galicia)  960 KB