Profile of contractors
La única documentación válida para poder licitar a estos procedimientos de contratación, se encuentra publicadada en el BOP de Pontevedra en lo que respecta a su anuncio y en los textos suscritos por el Órgano de Contratación que se entregan en la Oficina de Información Municipal en cuanto a sus condiciones técnicas y administrativas.


Contrataciones programadas:
None at the moment


Licitaciones abiertas:
Composición Mesa obra "Pavimentación de vías municipais e Muros no termo municipal (por lotes)"
+ Read more

Obra de PAVIMENTACIÓN DE VÍAS MUNICIPAIS E MUROS NO TERMO MUNICIPAL (por lotes)
+ Read more

MELLORA DE ACCESO A GRANXAS E CAMIÑOS RURAIS NAS PARROQUIAS DE BARCIADEMERA, A GRAÑA, GODÓNS E SS PRADO.
+ Read more

Contrato de obras por procedemento negociado sen publicidade: MELLORA DE ACCESO A GRANXAS E CAMIÑOS RURAIS NAS PARROQUIAS DE BARCIADEMERA, A GRAÑA, GODÓNS E SS PRADO
Expediente: 9/16
Denominación: MELLORA DE ACCESO A GRANXAS E CAMIÑOS RURAIS NAS PARROQUIAS DE BARCIADEMERA, A GRAÑA, GODÓNS E SS PRADO
Importe: 76.061,38
Prazo de execución: 3 meses e, en todo caso, antes do 15 de setembro de 2016


INSTALACION DE ESTUFAS DE AIRE NA CASA DE CULTURA DE A LAMOSA
+ Read more

INSTALACION DE ESTUFAS DE AIRE NA CASA DE CULTURA DE MACEIRA
+ Read more

INSTALACION DE CALDEIRA DE PELLET NO EDIFICIO DA GARDERIA E BIBLIOTECA
+ Read more

Mellora de accesos a granxas e camiños rurais das parroquias de Barciademera, Graña, Godóns e Ss Prado.Covelo
+ Read more

AMPLIACION PARCIAL DA REDE DE SUMIDOIROS EN PARAÑOS
+ Read more

Procedemento aberto de posa pública á alza de arbores cortados. Novo prazo de presentación de ofertas por importe libre.
+ Read more

-ANUNCIO-
 
Neste concello estase a tramitar o procedemento para o ALLEAMENTO MEDIANTE COMPRAVENDA POLO PROCEDEMENTO ABERTO E FORMA DE POXA PÚBLICA Á ALZA DUN LOTE DE 24 TN DE ÁRBORES CORTADOS DE “PLATANUS HYBRIDA” DE PROPIEDADE MUNICIPAL.
 
No período aberto para a presentación de propostas non se presentou ningunha, motivo polo cal, por Decreto desta Alcaldía de data 14 de setembro de 2015 a poxa foi declarada deserta, e acordouse proceder ó alleamento da madeira de forma directa mediante ofertas libres. Das ofertas presentadas se formalizará a adxudicación á proposta economicamente mais vantaxosa.
 
         En consecuencia, ábrese un novo período para a presentación de proposicións, por importe libre, que rematará en todo caso o día 30 de setembro de 2015.
 
O que se fai público para xeral coñecemento.
 
Covelo, 14 de setembro de 2015
 
O ALCALDE
 
 
 
Asdo. Juan Pablo Castillo Amigo
 

Procedemento aberto de poxa pública á alza de árbores cortados
+ Read more

ANUNCIO
 
CONVOCATORIA DE POXA DE MADEIRA
 
O día de hoxe sae publicado no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 164 o Anuncio correspondente ó ALLEAMENTO MEDIANTE COMPRAVENDA POLO PROCEDEMENTO ABERTO E FORMA DE POXA PÚBLICA Á ALZA DO BEN NON UTILIZABLE DUN LOTE DE 24 TN DE ÁRBORES CORTADOS DE “PLATANUS HYBRIDA” DE PROPIEDADE MUNICIPAL”.
 
O prazo para a presentación de propostas é de 15 días naturais, a contar a partir do seguinte ó da publicación do anuncio no BOP, e remata o 10 de setembro de 2015.
 
Covelo, 26 de agosto de 2015
 
O ALCALDE
 
Asdo. Juan Pablo Castillo Amigo
 
 

Procedemento aberto de poxa pública á alza de arbores cortados
+ Read more

ANUNCIO
 
De conformidade coa resolución da Alcaldía de data 31 de xullo de 2015, por medio do presente anuncio efectuase convocatoria da poxa para a enaxenación do ben, conforme os seguintes datos:
 
-         Entidade adxudicadora:
o       Concello de Covelo
o       Dependencia: Secretaría
o       Obtención de documentación:
§         Secretaria do Concello de Covelo
§         Dirección Praza do Mestre Cerviño, 2 COVELO 36872
§         Telefono: 986650027, FAX 986650131
§         Correo electrónico: covelo.rexistro@gmail.com
§         Dirección Internet Perfil contratante: www.concellodecovelo.es
 
-         Obxecto do contrato: ALLEAMENTO MEDIANTE COMPRAVENDA POLO PROCEDEMENTO ABERTO E FORMA DE POXA PÚBLICA Á ALZA DO BEN NON UTILIZABLE DUN LOTE DE 24 TN DE ÁRBORES CORTADOS DE “PLATANUS HYBRIDA” DE PROPIEDADE MUNICIPAL”.
 
-         Tramitación e procedemento: ALLEAMENTO MEDIANTE COMPRAVENDA POLO PROCEDEMENTO ABERTO E FORMA DE POXA PÚBLICA Á ALZA
 
-         Importe de licitación: CATROCENTOS TRINTA E DOUS EUROS (432,00.-), sen incluír os tributos que legalmente se teñan que aboar.
 
Covelo, 3 de agosto de 2015
 
O ALCALDE
 
 
Asdo. Juan Pablo Castillo Amigo
 
 

Contrato de Obras por procedemento negociado sen publicidade: MELLORA DOS ACCESOS Ó AUDITORIO MUNICIPAL
+ Read more

Contrato de Obras por procedemento negociado sen publicidade: MELLORA DOS ACCESOS Ó AUDITORIO MUNICIPAL

 

Expediente: 12/15

Denominación: MELLORA DOS ACCESOS Ó AUDITORIO MUNICIPAL

Importe: 11.570,25 (sen IVE)

Prazo de execución: 1 mes e, en todo caso, antes do 15 de setembro de 2015

 

Consulta de Pregos de Condicións: clic en PREGOS DE CONDICIÓNS


Contrato de obras por procedemento negociado sen publicidade: MELLORA RODADURA ACCESOS IGREXA DE PIÑEIRO
+ Read more

Contrato de Obras por procedemento negociado sen publicidade: MELLORA RODADURA ACCESOS IGREXA DE PIÑEIRO
 
Expediente: 3/15
Denominación: MELLORA RODADURA ACCESOS IGREXA DE PIÑEIRO
Importe: 31.163,20 Euros
Prazo de execución: 2 meses e, en todo caso antes do 30 de novembro de 2015
 
Consulta de Pregos de Condicións: clic en PREGOS DE CONDICIÓNS
Consulta de documentos do Proxecto:
- Pto. execución material: clic aqui
- Resumen presuposto: clic aquí

Contrato de obras por procedemento negociado sen publicidade: Renovación de Rodadura e Regadio en camiño 2 en Corzós
+ Read more

Contrato de obras por procedemento negociado sen publicidade: Renovación de Rodadura e Regadio en camiño 2 en Corzós

Contrato de Obras por procedemento negociado sen publicidade: RENOVACIÓN RODADURA E REGADÍO EN CAMIÑO 2 DE CORZOS
 
Expediente: 5/15
Denominación: RENOVACIÓN RODADURA E REGADÍO EN CAMIÑO 2 EN CORZOS
Importe: 11.563,91 € (sen IVE)
Prazo de execución: 2 meses e, en todo caso antes do día 30 de novembro de 2015.
 
Consulta de Pregos de Condicións: clic en PREGOS DE CONDICIÓNS
 


Contrato de Obras por procedimiento negociado sin publicidad: Renovación Rodadura Camiños 1 e 2 en A Ermida
+ Read more

Contrato de Obras por procedemento negociado sen publicidade: Renovación Rodadura Camiños 1 e 2 en A Ermida

Contrato de Obras por procedemento negociado sen publicidade: RENOVACIÓN RODADURA CAMIÑOS 1 E 2 EN A ERMIDA
 
Expediente: 4/15
Denominación: RENOVACIÓN RODADURA CAMIÑOS 1 E 2 EN A ERMIDA
Importe: 29.374,46 € (sen IVE)
Prazo de execución: 2 meses e, en todo caso antes do día 30 de novembro de 2015.
 
Consulta de Pregos de Condicións: clic en PREGOS DE CONDICIÓNS

Contrato de Obras por procedemento negociado sen publicidade: Ampliación de Redes de Sumidoiros.
+ Read more

 Contrato de Obras por procedemento negociado sen publicidade: Ampliación de Redes de Sumidoiros.

Expediente: 6/2015
Denominación: Ampliación de Redes de Sumidoiros.
Importe: 62.389,27 euros (sen IVE), 13.101,75 euros (IVE): Importe total : 75.491,02 €.
Prazo de execución : 3 meses.

Consulta dos Pregos de Condicións: clic en PREGOS DE CONDICIÓNS
Consulta do Proxecto: clic en 

- Medicións.
- Presuposto de execución material.
- Cadro descomposto.
- Resumen e presuposto total.


Contrato de Obras por procedemento negociado sen publicidade: Acondicionamento de Camiños en godóns, Campo, San Salvador de Prado, Barciademera e Casteláns
+ Read more

Contrato de Obras por procedemento negociado sen publicidade: Acondicionamento de Camiños en Godóns, Campo, San Salvador de Prado, Barciademera e Casteláns

Expediente: 2/15
Denominación: Acondicionamento de Camiños en Godóns, Campo, San Salvador de Prado, Barciademera e Casteláns
Importe: 86.083,96 euros (sen IVE), 18.077,63 (IVE): 104.161,59 Importe total.
Prazo de execución: 3 meses.

Consulta dos Pregos de Condicións: clic en PREGOS DE CONDICIÓNS
Consulta do Proxecto: clic en
- Medicións
- Presuposto de execución material
- Cadro descomposto
- Resumen e presuposto totalContrato de Obras por procedemento negociado sen publicidade: Mellora de Rodadura e Seguridade Vial en Camiños Municipais
+ Read more

Contrato de Obras por procedemento negociado sen publicidade: Mellora de Rodadura e Seguridade Vial en Camiños Municipais

Denominación:  Mellora de Rodadura e Seguridade Vial en Camiños Municipais
Importe: 98.336,98 euros (sen IVE)
Expediente: 1/2015
Prazo de execución: 4 meses.

Consulta dos Pregos de Condicións: clic en PREGOS DE CONDICIÓNS
Consulta do Proxecto: clic en PROXECTO

Mesa Servicio Ayuda Hogar
+ Read more

LICITACIÓN SERVIZO MUNICIPAL DE AXUDA NO FOGAR DEPENDENTES
+ Read more

Nomeamento Mesa Contratación camping Maceira
+ Read more

DECRETO DA ALCALDÍA
 
En aplicación do disposto na Base 17 dos Pregos de Condicións Administrativas que han de rexer o concurso para o outorgamento de concesión administrativa para explotación do Cámping de 1ª categoría Río Tea, na praia fluvial de Maceira en Covelo, RESOLVO
 
PRIMEIRO: NOMEAR COMO MEMBROS DA MESA DE CONTRATACIÓN, ÁS SEGUINTES PERSOAS:
 
-         Presidente: D. José Costa Días, Alcalde-Presidente do Concello de Covelo.
-         Vocais:
o       D. José María Vázquez López, Concelleiro do Concello de Covelo.
o       Dna. María Soledad González Arjones, Concelleira do Concello de Covelo.
o       Dna. María Jesús Rodríguez Freire, Secretaria-Interventora do Concello de Covelo.
o       D. Pedro de la Puente Crespo, Arquitecto Municipal do Concello de Covelo.
-         Secretario: D. Mario Pérez Vidal, Tesoureiro do Concello de Covelo.
 
SEGUNDO: SEGUNDO DISPÓN A BASE 19 DOS REFERIDOS PREGOS, A MESA DEBERÁ CONSTITUIRASE ÁS 11:30 HORAS DO DÍA 31 DE XULLO DE 2014 NA CASA DO CONCELLO, PARA A CUALIFICACIÓN DA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA E, SE PROCEDE, A APERTURA DAS PROPOSICIÓNS.
 
TERCEIRO: PUBLÍQUESE O PRESENTE DECRETO NO PERFIL DO CONTRATANTE DA PÁXINA WEB DO CONCELLO E NOTIFÍQUESE ÓS INTERESADOS.
 
O mando e asino, en Covelo, a 24 de xullo de 2014
 
O ALCALDE               Ante min, A SECRETARIA


Licitaciones en fase de adjudicación:
None at the moment


Adjudicaciones provisionales:
RENOVACIÓN DE RODADURA E REGADIO EN CAMIÑO 2 EN CORZOS
+ Read more

 

ANUNCIO

Declaración de Oferta Economicamente mais vantaxosa

Obra: RENOVACIÓN DE RODADURA E REGADÍO EN CAMIÑO 2 EN CORZÓS

 Por Decreto da Alcaldía de data 19 de xuño de 2015, declarouse oferta economicamente mais vantaxosa en relación coa licitación denominada “Renovación de Rodadura e Regadio en camiño 2 en Corzós”.

 1)      Entidade adxudicataria:

a)      Organismo: Concello de Covelo

b)      Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c)      Número de expediente: 5/15

d)      Enderezo de Internet do perfil do contratante: www.concellodecovelo.es

2)      Obxecto do Contrato:

a)      Descrición: Renovación de Rodadura e Regadío en camiño 2 en Corzós

b)      Data de publicación do anuncio en Web: 2-6-2015.

3)      Tramitación e procedemento:

a)      Tramitación: Ordinaria

b)      Procedemento: Negociado sen publicidade.

4)      Orzamento base de licitación: 11.563,91 € + 2.428,42 €  (IVE); Total: 13.992,33 €

5)      Resolución de declaración de oferta economicamente mais vantaxosa:

a)      Data: 19 de xuño de 2015

b)      Empresa: COVSA (única oferta presentada)

c)      Importe: 11.563,91 € + 2.428,42 €  (IVE); Total: 13.992,33 €

d)      Melloras: obra a maiores 2.662,65 € execución material.

e)      Prazo Garantía: 36 meses (24 meses sobre os 12 meses esixidos).

 Covelo, 23 de xuño de 2015

O ALCALDE


RENOVACIÓN DE RODADURA CAMIÑOS 1 E 2 EN A ERMIDA
+ Read more

 

ANUNCIO

Declaración de Oferta Economicamente mais vantaxosa

Obra: RENOVACIÓN DE RODADURA CAMIÑOS 1 E 2 EN A ERMIDA

 Por Decreto da Alcaldía de data 19 de xuño de 2015, declarouse oferta economicamente mais vantaxosa en relación coa licitación denominada “Renovación de Rodadura camiños 1 e 2 en A Ermida”.

 1)      Entidade adxudicataria:

a)      Organismo: Concello de Covelo

b)      Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c)      Número de expediente: 4/15

d)      Enderezo de Internet do perfil do contratante: www.concellodecovelo.es

2)      Obxecto do Contrato:

a)      Descrición: Renovación de Rodadura Camiños 1 e 2 en A Ermida

b)      Data de publicación do anuncio en Web: 2-6-2015.

3)      Tramitación e procedemento:

a)      Tramitación: Ordinaria

b)      Procedemento: Negociado sen publicidade.

4)      Orzamento base de licitación: 29.374,46 € + 6.168,64 €  (IVE); Total: 35.543,10 €

5)      Resolución de declaración de oferta economicamente mais vantaxosa:

a)      Data: 19 de xuño de 2015

b)      Empresa: COVSA (única oferta presentada)

c)      Importe: 29.374,46 € + 6.168,64 €  (IVE); Total: 35.543,10 €

d)      Melloras: obra a maiores 6.212,85 € execución material.

e)      Prazo Garantía: 36 meses (24 meses sobre os 12 meses esixidos).

 Covelo, 23 de xuño de 2015

O ALCALDE

 


SERVIZO MUNICIPAL DE AXUDA NO FOGAR DEPENDENTES
+ Read more

DECRETO DE 30-3-2010 - Procedemento negociado sen publicidade e tramitación urxente para a contratación das obras de REFORMA DO TENDIDO ELECTRICO EN GRAÑA (Expte 5/2010)
+ Read more

1°.- Adxudicar provisionalmente, a ELECTRICIDAD EIRAS S.L. (CIF B-36057370) a contratación das obras de REFORMA DO TENDIDO ELÉCTRICO EN GRAÑA (Expte 5/2010), por ser a única proposta presentada, coas seguintes condicións:

- Importe: total de 39.946,90 Euros (o importe neto é de 34.436,98 Euros e a cota correspondente o IVE é de 5.509,92 euros) e coas seguintes prestacións adicionais:

- Non achega como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en obra, sendo o total do persoal a adscribir á execución da obra o de 3.

- Non incrementa o prazo de garantía fixado no do prazo de 12 meses no prego de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de 12 meses.

- Non reduce o prazo de execución, de tal forma que o prazo final queda fixado en 2 meses.

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto aprobado por Decreto de 10 de marzo de 2010 e a oferta presentada.

2°.- No prazo dos 5 días hábiles seguintes á inserción no perfil do contratante do presente acordo, o adxudicatario provisional ten que presentar a seguinte documentación:

- A acreditativa de estar ó día no cumprimento das súas obrigas tributarias do Estado, coa Seguridade Social e coa Xunta de Galicia (respecto das do concello de Covelo se obterá de oficio pola administración).

- Constituír a garantía definitiva por importe de 5% do importe de adxudicación excluído o imposto sobre o valor engadido.

- A relación do persoal mínimo que se vai a adscribir ó contrato, deberá ser nominal e indicando a categoría profesional. Así mesmo indicarase si a procedencia do mesmo é da plantilla propia (xustificantes de que forman parte do persoal da empresa) ou procedente do desemprego.

O que se fai público no perfil do contratista do Concello de Covelo o día 30 de marzo de 2010 para coñecemento xeral.
O prazo para presentar a documentación esixida rematará o día 7 de abril de 2010, ás 14,30 horas.


Adjudicaciones definitivas:
Adxudicación definitiva Mellora Rodadura acceso a igrexa Piñeiro
+ Read more

Adxudicacion definitiva obra RENOVACION DE RODADURA E REGADIO EN CAMIÑO 2 EN CORZOS
+ Read more

Adxudicacion definitiva obra RENOVACION RODADURA CAMIÑOS 1 E 2 ERMIDA
+ Read more

REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL DE MACEIRA
+ Read more

 

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN

 Obra: REHABILITACIÓN DO CENTRO CULTURAL DE MACEIRA

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: CONCELLO DE COVELO
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Número de expediente: 9/2015

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: Obras
b) Descrición do obxecto: REHABILITACIÓN DO CENTRO CULTURAL DE MACEIRA
c) Publicación no Perfil do Contratante da Web do Concello de Covelo.

3.Tramitación, procedemento.

Contrato Menor de Obras

4. Prezo do Contrato.

Prezo (sen IVE) 24.302,18 Euros, e IVE. 5.103,46 Euros.

5. Adxudicación.

a) Data: 19 de xuño de 2015
b) Contratista: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIÓNES LAUREANO COVELO S.A.
c) Nacionalidade: española
d) Importe total de adxudicación: 29.405,64 Euros

 Covelo, 23 de xuño de 2015

O ALCALDE


REHABILITACIÓN DO CENTRO CULTURAL DE PRADO
+ Read more

 

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN

 Obra: REHABILITACIÓN DO CENTRO CULTURAL DE PRADO

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: CONCELLO DE COVELO
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Número de expediente: 8/2015

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: Obras
b) Descrición do obxecto: REHABILITACIÓN DO CENTRO CULTURAL DE PRADO
c) Publicación no Perfil do Contratante da Web do Concello de Covelo.

3.Tramitación, procedemento.

Contrato Menor de Obras

4. Prezo do Contrato.

Prezo (sen IVE) 18.525,92 Euros, e IVE. 3.890,44 Euros.

5. Adxudicación.

a) Data: 19 de xuño de 2015
b) Contratista: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIÓNES LAUREANO COVELO S.A.
c) Nacionalidade: española
d) Importe total de adxudicación: 22.416,36 Euros

Covelo, 23 de xuño de 2015

O ALCALDE


HUMANIZACION E MELLORAS NA PRAZA MESTRE CERVIÑO
+ Read more

 

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN

 Obra: HUMANIZACIÓN E MELLORAS NA PRAZA MESTRE CERVIÑO

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: CONCELLO DE COVELO
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Número de expediente: 11/2015

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: Obras
b) Descrición do obxecto: HUMANIZACIÓN E MELLORAS NA PRAZA MESTRE CERVIÑO
c) Publicación no Perfil do Contratante da Web do Concello de Covelo.

3.Tramitación, procedemento.

Contrato Menor de Obras

4. Prezo do Contrato.

Prezo (sen IVE) 36.914,99 Euros, e IVE. 7.752,15 Euros.
 
5. Adxudicación.

a) Data: 19 de xuño de 2015
b) Contratista: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIÓNES LAUREANO COVELO S.A.
c) Nacionalidade: española
d) Importe total de adxudicación: 44.667,14 Euros

Covelo, 23 de xuño de 2015

O ALCALDE


Adxudicación definitiva AMPLIACION DE REDES DE SUMIDOIROS
+ Read more

Adxudicación definitiva AMPLIACION DE REDES DE SUMIDOIROS

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA
 
Obra: AMPLIACIÓN DE REDES DE SUMIDOIROS

1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: CONCELLO DE COVELO
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Número de expediente: 6/2015

2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: Obras
b) Descrición do obxecto: AMPLIACIÓN DE REDES DE SUMIDOIROS
c) Publicación no Perfil do Contratante da Web do Concello de Covelo.

3.Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedemento: negociado sen publicidade

4. Prezo del Contrato.
Prezo (sen IVE) 62.389,27 Euros, e IVE. 13.101,75 Euros.
 
5. Adxudicación.
a) Data: 18 de maio de 2015
b) Contratista: CONSTRUCCIÓNS CALDEVERGAZO S.L.
c) Nacionalidade: española
d) Importe total de adxudicación: 75.491,02 Euros
e) Prazo de execución: antes do 1 de setembro de 2015
f) Prazo de Garantía: 36 meses (24 meses a maiores do previsto).
g) Sistema de Xestión ambiental: UNE-ISO 14001.
h) Melloras: execución material en unidades de obra do proxecto, por importe de 2.483,30 € de execución material.
 
6. Formalización del contrato.
8 de xuño de 2015 na Casa Consistorial
 
Covelo, 2 de maio de 2015

O ALCALDE EN FUNCIÓNS

Adxudicación definitiva da obra ACONDICIONAMENTO DE CAMIÑOS EN GODÓNS, CAMPO, SAN SALVADOR DE PRADO, BARCIADEMERA E CASTELÁNS
+ Read more

Adxudicación definitiva da obra ACONDICIONAMENTO DE CAMIÑOS EN GODÓNS, CAMPO, SAN SALVADOR DE PRADO, BARCIADEMERA E CASTELÁNS


Adxudicación definitiva da obra MELLORA RODADURA E SEGURIDADE VIAL EN CAMIÑOS MUNICIPAIS
+ Read more

Adxudicación definitiva da obra MELLORA RODADURA E SEGURIDADE VIAL EN CAMIÑOS MUNICIPAIS


Adxudicación definitiva da Xestión do Servizo Público de Axuda no Fogar para persoas dependentes na modalidade de concesión
+ Read more

Adxudicaciónm definitiva Mellora de Rodadura e Drenaxes en vias municipais
+ Read more

Adxudicación definitiva obra Mantemento de Vías Muncipais en Paraños e Maceira
+ Read more

CONTRATO DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE VIALES MUNICIPALES EN PARAÑOS Y MACEIRA
+ Read more

CONTRATO DE OBRAS MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE DA OBRA: MANTEMENTO DE VIAIS MUNICIPAIS EN PARAÑOS E MACEIRA

Denominación: Mantemento de Viais Municipais en Paraños e Maceira
Importe: 58.913,91 € (sen IVE)
Expediente: 4/2014
Praza de execución: 3 meses


CONTRATO DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DE LA OBRA: MEJORA DE RODADURA Y DRENAJES EN VIALES MUNICIPALES
+ Read more

CONTRATO DE OBRAS MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE DA OBRA: MELLORA DE RODADURA E DRENAXES EN VIAIS MUNICIPAIS

Denominación: Mellora de Rodadura e Drenaxes en Viais Municipais
Importe: 93.040,87 € (sen IVE)
Expediente: 2/2014
Prazo de execución: 4 MESESLicitación Camping 1ª categoria Rio Tea Maceira (2014)
+ Read more

Adxudicación da obra MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS EN LOURIDO, MACEIRA E COVELO
+ Read more

Obra: MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS EN LOURIDO, MACEIRA E COVELO

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: CONCELLO DE COVELO
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
c) Número de expediente: 9/2013


2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: Obras
b) Descrición do obxecto: MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS EN LOURIDO, MACEIRA E COVELO
c) Publicación no Perfil de Contratante da Web do Concello de Covelo.


3.Tramitación, procedemento.

a) Tramitación: ordinaria
b) Procedemento: negociado sen publicidade


4. Prezo do Contrato.

Prezo (sen IVE) 54.804,57 Euros, e IVE. 11.508,96 Euros.
 

5. Adxudicación.

a) Data: 23 de xaneiro de 2014
b) Contratista: TABOADA Y RAMOS S.L.
c) Nacionalidade: española
d) Importe total de adxudicación: 66.313,53 Euros

e) Prazo de execución: 4 meses.

f) Prazo de Garantía: 1 ano.

g) Sistema de Xestión ambiental: ten este sistema.

 

6. Formalización do contrato.

O día 3 de febreiro de 2014 na Casa do Concello

 

Covelo, 5 de febreiro de 2014
O ALCALDE


Anuncio Adjudicación Cámping Maceira
+ Read more

Adxudicación da obra denominada SOTERRAMENTO DAS LIÑAS ELÉCTRICAS EN BALDOMAR E SANTA MARINA
+ Read more

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN 

Por Resolución da Alcaldía de data 28 de outubro de 2011, foi adxudicado o contrato de obras consistentes en SOTERRAMENTO DAS LIÑAS ELÉCTRICAS EN BALDOMAR E SANTA MARINA, publicándose a súa formalización ós efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.

 1. Entidade adxudicadora:
  1. Organismo: Concello de Covelo
  2. Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
  3. Número de expediente: 7/2011
  4. Dirección de Internet do Perfil do Contratante:

http://www.concellodecovelo.es/

 1. Obxecto do Contrato:
  1. Tipo: Obras
  2. Descrición: SOTERRAMENTO DAS LIÑAS ELÉCTRICAS EN BALDOMAR E SANTA MARINA
  3. CPV: 9040000-1
  4. Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil do Contratista.
  5. Data de publicación do anuncio de licitación: 3 de outubro de 2011
 2. Tramitación e procedemento:
  1. Tramitación: urxente
  2. Procedemento: negociado
 1. Valor del contrato: 93.597,75 Euros.
 2. Presuposto base de licitación. Importe neto 93.597,75 Presuposto total: 79.320,13 Euros.
 3. Formalización do Contrato:
  1. Data de adxudicación: 28 de outubro de 2011
  2. Data de formalización do contrato: 28 de outubro de 2011
  3. Contratista: NAROM S.L.
 1. Importe de adxudicación: Importe neto 79.320,13 Presuposto total: 93.597,75 Euros
 2. Vantaxes da oferta adxudicataria:
  1. Prazo de execución: 15 días.
  2. Prazo de garantía: 18 meses.
  3. Norma UNE-ISO: si.

 Covelo, 28 de outubro de 2011
O ALCALDE

 Adxudicación da obra denominada AMPLIACION DE TRAIDA DE AUGAS BUSTELO
+ Read more

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN 

Por Resolución da Alcaldía de data 28 de outubro de 2011, foi adxudicado o contrato de obras consistentes en AMPLIACIÓN DA TRAÍDA DE AUGAS DE BUSTELO, publicándose a súa formalización ós efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.

 1. Entidade adxudicadora:
  1. Organismo: Concello de Covelo
  2. Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
  3. Número de expediente: 1/2011
  4. Dirección de Internet do Perfil do Contratante: http://www.concellodecovelo.es/
 1. Obxecto do Contrato:
  1. Tipo: Obras
  2. Descrición: AMPLIACIÓN TRAÍDA DE AUGAS BUSTELO
  3. CPV: 9040000-1
  4. Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil do Contratista.
  5. Data de publicación do anuncio de licitación: 3 de outubro de 2011
 2. Tramitación e procedemento:
  1. Tramitación: urxente
  2. Procedemento: negociado
 1. Valor del contrato: 71.243,17 Euros.
 2. Presuposto base de licitación. Importe neto 60.375,57. Presuposto total: 71.243,17 Euros.
 3. Formalización do Contrato:
  1. Data de adxudicación: 28 de outubro de 2011
  2. Data de formalización do contrato: 28 de outubro de 2011
  3. Contratista: NAROM S.L.
 1. Importe de adxudicación: Importe neto 60.375,57 Presuposto total: 71.243,17 Euros
 2. Vantaxes da oferta adxudicataria:
  1. Prazo de execución: 3 meses.
  2. Prazo de garantía: 18 meses
  3. Norma UNE-ISO: si.

 Covelo, 28 de outubro de 2011
O ALCALDE

 

 

 

 

 

 

 ADXUDICACIÓN DO SUBMINISTRO: VEHÍCULO PARA INTERVENCIÓN EN EMERXENCIAS, INCENDIOS, PROTECCIÓN CIVIL, CONSERVACIÓN E RECUPERACIÓN DE ESPAZOS NATURAIS E MELLORA DA EFICENCIA ENERXÉTICA,
+ Read more

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN

 

 

Por Resolución de Alcaldía de data 18 de agosto de 2011, foi adxudicado o contrato de subministro de VEHÍCULO  PARA INTERVENCIÓN EN EMERXENCIAS, INCENDIOS, PROTECCIÓN CIVIL, CONSERVACIÓN E RECUPERACIÓN DE ESPAZOS NATURAIS E MELLORA DA EFICENCIA ENERXÉTICA, publicándose a súa formalización ós efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.

 

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: CONCELLO DE COVELO
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
c) Número de expediente: 6/2011

d) Dirección de Internet do Perfil do Contratante: http://www.concellodecovelo.es/


2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: Subministro
b) Descrición do obxecto: VEHÍCULO  PARA INTERVENCIÓN EN EMERXENCIAS, INCENDIOS, PROTECCIÓN CIVIL, CONSERVACIÓN E RECUPERACIÓN DE ESPAZOS NATURAIS E MELLORA DA EFICENCIA ENERXÉTICA

c) Publicación no Perfil do Contratante da Web do Concello de Covelo.

d) Data de publicación do anuncio de licitación: 05-08-11.


3.Tramitación, procedemento.

a) Tramitación: urxente
b) Procedemento: negociado sen publicidade


4. Prezo do Contrato.

Prezo (sen IVE) 28.369,12 Euros, e IVE 5.106,44 Euros.
 

5. Adxudicación.

a) Data: 18 de agosto de 2011
b) Contratista: VEICAR S.L.
c) Nacionalidade: española
d) Importe total de adxudicación: 33.475,42 Euros. Vehículo matriculado e rotulado.

e) Prazo de entrega: antes do 13 de setembro de 2011.

f) Prazo de Garantía: 2 anos (subministro de pezas de recambio durante 10 anos)

g) Sistema de Xestión ambiental: ten  este sistema.

 

6. Formalización do contrato.

O día 23 de agosto de 2011, ás 10:00 horas na Casa do Concello.

 

Covelo, 18 de agosto de 2011.
  O ALCALDE

 

 Adxudicación da obra AMPLIACION DO SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN VALDOMAR
+ Read more

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN

Por Resolución da Alcaldía de data 11 de agosto de 2011, foi adxudicado o contrato de obras consistentes en AMPLIACIÓN DO SERVIZO DE ALCANTARILLADO EN VALDOMAR, publicándose a súa formalización ós efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.

 1. Entidade adjudicadora:
  1. Organismo: Concello de Covelo
  2. Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
  3. Número de expediente: 5/2011
  4. Dirección de Internet do Perfil do Contratante:

http://www.concellodecovelo.es/

 1. Obxecto do Contrato:
  1. Tipo: Obras
  2. Descrición: AMPLIACIÓN DO SERVIZO DE ALCANTARILLADO EN VALDOMAR
  3. CPV: 9040000-1
  4. Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil do Contratista.
  5. Data de publicación do anuncio de licitación: 19-7-2011
 2. Tramitación e procedemento:
  1. Tramitación: ordinaria
  2. Procedemento: negociado
 3. Valor del contrato: 48.672,73 Euros.
 4. Presuposto base de licitación. Importe neto 48.672,73. Presuposto total: 57.433,82 Euros.
 5. Formalización do Contrato:
  1. Data de adjudicación: 11 de agosto de 2011
  2. Data de formalización do contrato: 22 de agosto de 2011
  3. Contratista: NAROM S.L.
 6. Importe de adxudicación: Importe neto 48.672,73. Presuposto total: 57.433,82 Euros
 7. Vantaxes da oferta adxudicataria:
  1. Prazo de execución: 1 mes.
  2. Prazo de garantía: 18 meses
  3. Norma UNE-ISO: si.

 En Covelo, a 11 de agosto de 2011
  O ALCALDE

 

 

 

Asdo. José Costa DíazAdxudicación SANEAMENTO E MELLORA DA DEPURACION EN VALDOMAR
+ Read more

Obra: SANEAMIENTO Y MEJORA  DE LA DEPURACION EN VALDOMAR

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: AYUNTAMIENTO DE COVELO
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Número de expediente: 8/2010


2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras
b) Descripción del objeto: SANEAMIENTO Y MEJORA  DE LA DEPURACION EN VALDOMAR
c) Publicación en el Perfil del Contratante de la Web del Ayuntamiento de Covelo.


3.Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: urgente
b) Procedimiento: negociado sin publicidad


4. Precio del Contrato.

Precio (sin IVA) 74.753,71 Euros, e IVE. 13.455,67 Euros.
 

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de noviembre de 2010
b) Contratista: CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS S.L.
c) Nacionalidad: española
d) Importe total de adjudicación: 88.209,38 Euros

e) Plazo de ejecución: 3 semanas.

f) Plazo de garantía: 24 meses

g) Sistema de gestión ambiental: tiene este sistema.

 

6. Formalización del contrato.

El día 23 de noviembre de 2010, a las 10:00 horas en la Casa del Concello.

 

Covelo, 4 de noviembre de 2010
EL ALCALDEObra: PAVIMENTACION DE CAMIÑOS EN PIÑEIRO E LAMOSA
Por Decreto da Alcaldía de data 15 de outubro de 2010, adxudicouse definitivamente o contrato de obras seguinte, o que se publica aos efectos do artigo l38 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.
+ Read more

Obra: PAVIMENTACION DE CAMINOS EN PIÑEIRO Y LAMOSA

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: AYUNTAMIENTO DE COVELO
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Número de expediente: 7/2010


2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras
b) Descripción del objeto: PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS EN PIÑEIRO Y LAMOSA
c) Publicación en el Perfil del Contratante de la Web del Ayuntamiento de Covelo.


3.Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: urgente
b) Procedimiento: negociado sin publicidad


4. Precio del Contrato.

Precio (sin IVA) 68.953,39 Euros, y IVA. 12.411,61 Euros.
 

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de octubre de 2010
b) Contratista: NAROM S.L.
c) Nacionalidad: española
d) Importe total de la adjudicación: 81.365,00 Euros

 

Covelo, 15 de octubre de 2010
EL ALCALDE

 

 Adxudicación definitiva PROXECTO ACCION INCREMENTO DA BIODIVERSIDADE NA SERRA DO SUIDO E RIO ALEN
+ Read more

Obra: PROXECTO DE ACCIÓNS E INCREMENTO DA BIODIVERSIDADE NA SERRA DO SUIDO E RIO ALEN
Por Decreto da Alcaldía de data 3 de setembro de 2010, adxudicouse definitivamente o contrato de obras seguinte, o que se publica aos efectos do artigo l38 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.
- Pechar

Obra: PROXECTO DE ACCIÓNS E INCREMENTO DA BIODIVERSIDADE NA SERRA DO SUIDO E RIO ALEN

1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: CONCELLO DE COVELO
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
c) Número de expediente: 6/2010

2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: Obras
b) Descrición do obxecto: PROXECTO DE ACCIÓNS E INCREMENTO DA BIODIVERSIDADE NA SERRA DO SUIDO E RIO ALEN
c) Publicación Perfil de Contratante da Web do Concello de Covelo.

3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: urxente
b) Procedemento: negociado sen publicidade

4. Prezo do Contrato.
Prezo 78.889,28 euros (o importe neto é de 68.008,00 euros e a cota correspondente ó IVE é de 10.881,28 euros)

5. Adxudicación.
a) Data: 3 de setembro de 2010
b) Contratista: INTEGRA FUTURO SOSTIBLES S.L.
c) Nacionalidade: española
d) Importe total de adxudicación: 78.889,28 (imorte neto 68.008,00 e cota de IVE 10.881,28 euros)
Covelo, 3 de setembro de 2010
O ALCALDE


Obra: SANEAMENTO EN GODÓNS E BUGARIÑA
Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 12 de abril de 2010, adxudicouse definitivamente o contrato de obras seguinte, o que se publica aos efectos do artigo l38 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.
+ Read more

Obra: SANEAMENTO EN GODÓNS E BUGARIÑA

1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: CONCELLO DE CVELO
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
c) Número de expediente: 1/2010

2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: Obras
b) Descrición do obxecto: SANEAMENTO EN GODÓNS E BUGARIÑA
c) Publicación no Boletín Oficial da Provincia e no Perfil de Contratante da Web do Concello de Covelo.

3.Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: urxente
b) Procedemento: negociado sen publicidade

4. Prezo do Contrato.
Prezo (sen IVE) 142.942,00 Euros, e IVE. 22.870,72 Euros.
 
5. Adxudicación.
a) Data: 12 de abril de 2010
b) Contratista: NAROM S.L.
c) Nacionalidade: española
d) Importe total de adxudicación: 165.812,72 Euros
Covelo, 12 de abril de 2010
O ALCALDE

Obra: ADECUACION E MELLORA DO SISTEMA DE FOSAS SÉPTICAS EN VARIOS NÚCLEOS DO CONCELLO DE COVELO
Por Decreto da Alcaldía de data 13 de abril de 2010, adxudicouse definitivamente o contrato de obras seguinte, o que se publica aos efectos do artigo l38 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.
+ Read more

Obra: ADECUACION E MELLORA DO SISTEMA DE FOSAS SÉPTICAS EN VARIOS NÚCLEOS DO CONCELLO DE COVELO

1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: CONCELLO DE COVELO
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
c) Número de expediente: 2/2010

2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: Obras
b) Descrición do obxecto: ADECUACIÓN E MELLORA DO SISTEMA DE FOSAS SÉPTICAS EN VARIOS NÚCLEOS DO CONCELLO DE COVELO
c) Publicación Perfil de Contratante da Web do Concello de Covelo.

3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: urxente
b) Procedemento: negociado sen publicidade

4. Prezo do Contrato.
Prezo (sen IVE) 54.199,99 Euros, e IVE. 8.672,00 Euros.

5. Adxudicación.
a) Data: 13 de abril de 2010 b) Contratista: SANEGAL S.L.
c) Nacionalidade: española
d) Importe total de adxudicación: 62.871,99 Euros
Covelo, 13 de abril de 2010
O ALCALDE

Obra: REFORMA DO TENDIDO ELECTRICO EN REBORDECHAN
Por Decreto da Alcaldía de data 13 de abril de 2010, adxudicouse definitivamente o contrato de obras seguinte, o que se publica aos efectos do artigo l38 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.
+ Read more

Obra: REFORMA DO TENDIDO ELECTRICO EN REBORDECHAN

1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: CONCELLO DE COVELO
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
c) Número de expediente: 3/2010

2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: Obras
b) Descrición do obxecto: REFORMA DO TENDIDO ELECTRICO EN REBORDECHAN
c) Publicación Perfil de Contratante da Web do Concello de Covelo.

3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: urxente
b) Procedemento: negociado sen publicidade

4. Prezo do Contrato.
Prezo (sen IVE) 10.100,43 Euros, e IVE. 1.616,07 Euros.

5. Adxudicación.
a) Data: 13 de abril de 2010
b) Contratista: ELECTRICIDADE EIRAS S.L.
c) Nacionalidade: española
d) Importe total de adxudicación: 11.716,50 Euros
Covelo, 13 de abril de 2010
O ALCALDE

Obra: REFORMA DO TENDIDO ELECTRICO EN BARCIADEMERA
Por Decreto da Alcaldía de data 13 de abril de 2010, adxudicouse definitivamente o contrato de obras seguinte, o que se publica aos efectos do artigo l38 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.
+ Read more

Obra: REFORMA DO TENDIDO ELECTRICO EN BARCIADEMERA

1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: CONCELLO DE COVELO
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
c) Número de expediente: 4/2010

2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: Obras
b) Descrición do obxecto: REFORMA DO TENDIDO ELECTRICO EN BARCIADEMERA
c) Publicación Perfil de Contratante da Web do Concello de Covelo.

3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: urxente
b) Procedemento: negociado sen publicidade

4. Prezo do Contrato.
Prezo (sen IVE) 42.534,43 Euros, e IVE. 6.805,51 Euros.

5. Adxudicación.
a) Data: 13 de abril de 2010
b) Contratista: ELECTRICIDADE EIRAS S.L.
c) Nacionalidade: española
d) Importe total de adxudicación: 49.339,94 Euros
Covelo, 13 de abril de 2010
O ALCALDE

Obra: REFORMA DO TENDIDO ELECTRICO EN GRAÑA
Por Decreto da Alcaldía de data 13 de abril de 2010, adxudicouse definitivamente o contrato de obras seguinte, o que se publica aos efectos do artigo l38 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.
+ Read more

Obra: REFORMA DO TENDIDO ELECTRICO EN GRAÑA

1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: CONCELLO DE COVELO
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
c) Número de expediente: 5/2010

2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: Obras
b) Descrición do obxecto: REFORMA DO TENDIDO ELECTRICO EN GRAÑA
c) Publicación Perfil de Contratante da Web do Concello de Covelo.

3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: urxente
b) Procedemento: negociado sen publicidade

4. Prezo do Contrato.
Prezo (sen IVE) 34.436,98 Euros, e IVE. 5.509,92 Euros.

5. Adxudicación.
a) Data: 13 de abril de 2010
b) Contratista: ELECTRICIDADE EIRAS S.L.
c) Nacionalidade: española
d) Importe total de adxudicación: 39.946,90 Euros
Covelo, 13 de abril de 2010
O ALCALDE
 

Logos W3C-WAI Leader Agader UE Ministerio Sostibilidade